SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Javni natječaj 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU - POZIV NA INTERVJU - viši stručni suradnik za prostorno uređenje

Završeno 18.10.2017 - 16.11.2017

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO I FINANCIJE

 

KLASA: 112-03/17-01/05

URBROJ: 2109/14-03-17-03

Prelog, 10. listopad 2017. godine    

 

Temeljem članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.) pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, r a s p i s u j e

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

 u Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i financije, na radno mjesto      

-        viši stručni suradnik za prostorno uređenje (1 izvršitelj –  m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam:

-        punoljetnost,

-        hrvatsko državljanstvo,

-        zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

-        magistar inženjer građevinarstva, inženjer prometa, arhitekture i urbanizma, prava  ili drugog odgovarajućeg tehničkog usmjerenja

-        najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja, komunalnog gospodarstva

-        poznavanje rada na PC-u

-        državni stručni ispit

-        poznavanje stranog jezika.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni

odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u

međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima visoke stručne spreme odgovarajućeg smjera.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i

članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

-        životopis

-        dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice)

-        preslik diplome

-        dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz – ugovor o radu, rješenje iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO-a i drugo)

-        uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik)

-        uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik)

-        vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji

nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili

nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome  će biti obaviješteni

pisanim putem.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od izbora.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju obvezan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj obvezan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa. 

Postupak natječaja obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na

prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na web-stranici www.prelog.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Preloga bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Grad Prelog, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Prelog, Glavna 35, s naznakom „za natječaj – suradnik za prostorno uređenje“ u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni,

putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

                                                                                         PROČELNIK:

                                                                              Željko Poredoš, mag.ing.traff.

Datoteke uz članak
Upute kandidatima uz Javni natječaj za izbor višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje.pdf    Upute kandidatima uz Javni natječaj za izbor višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje 120.91 kB
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za prostorno uređenje.pdf    Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši stručni suradnik za prostorno uređenje 123.50 kB
Poziv na pisano testiranje - viši stručni suradnik za prostorno uređenje.pdf    Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (Pisano testiranje) 112.41 kB
Poziv na intervju - viši stručni  suradnik za prostorno uređenje.pdf    Poziv na intervju - viši stručni suradnik za prostorno uređenje 105.83 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr