SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Gradsko vijeće Grada Preloga 

7. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

28.06.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

 

KLASA: 021-05/18-01/21

URBROJ: 2109/14-01-18-1

Prelog, 20.06.2018.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 14/09. i 15/13.)

 

s a z i v a m

 

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28. lipnja 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, s početkom u 18,oo sati. 

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

    OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

9.  Donošenje Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.  (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini. (materijal u prilogu)

13. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. (materijal u prilogu)

14. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. (materijal u prilogu)

15. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini. (materijal u prilogu)

 

 NAPOMENA:

 Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika,

-       aktualnih 30 minuta.   

 

 S poštovanjem,

 

                                                                                  PREDSJEDNIK:

                                                                          Đuro Ujlaki. dipl.ing.stroj.

                                                                                          v.r.

Datoteke uz članak
I. izmjene i dopune proračuna Grada Preloga.pdf    I. izmjene i dopune proračuna Grada Preloga 467.35 kB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 1.76 MB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 2.20 MB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2017. godini 2.62 MB
Obrazloženje uz I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu.pdf    Obrazloženje uz I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu 185.11 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanu Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 89.54 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 151.88 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini 74.32 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 75.94 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini 367.32 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 68.35 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Preloga 95.08 kB
Prijedlog Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o odabiru kandidatkinje za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 59.99 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. Prelog 66.07 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini 80.53 kB
Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga 272.09 kB
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.pdf    Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 188.07 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za financije i proračun 239.23 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za društvene djelatnosti 222.51 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodasrstvo.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za komunalno gospodasrstvo 223.45 kB
Zapisnik sa sjednice Odbora za statut i poslovnik.pdf    Zapisnik sa sjednice Odbora za statut i poslovnik 291.66 kB
Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 211.40 kB
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu.pdf    DOPUNA DNEVNOG REDA: Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Uređenje Trga Kralja Tomislava u Prelogu 169.22 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr