SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

11. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

31.03.2023

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/23-01/09

URBROJ: 2109-14-01-23-1

Prelog, 23. ožujak 2023. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 31. ožujka 2023. godine (PETAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2022.). (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA ZA 2022. GODINU

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU

    c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA KULTURE GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU

    d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA ZA 2022. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine na području k.o. Sveti Juraj u Trnju. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2022. godini. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. a) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

21. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

22. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1/2023. (materijal u prilogu)

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga - Revizija II/2023.

 

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

  PREDSJEDNIK:          

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.   

Datoteke uz članak
Poziv - 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 119.44 kB
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije.pdf    Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 91.95 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 96.15 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1-2023..pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1-2023. 251.30 kB
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu .pdf    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 91.88 kB
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini 93.22 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 91.77 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 363.81 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 120.55 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 131.14 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje .pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 138.09 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem .pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 119.93 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti .pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 139.63 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun .pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 149.68 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 129.71 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Mario Horvat.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Mario Horvat 58.17 kB
Zapisnik - Stožer civiline zaštite Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Stožer civilne zaštite Grada Preloga 844.74 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr