SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: 7. sjednica Gradskog vijeća 

7. sjednica Gradskog vijeća

23.06.2014

REPUBLIKA HRVATSKA                                                       
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE                                                                

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/14-01/23
URBROJ: 2109/14-01-14-01
Prelog, 11. lipanj 2014. godine  

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m 

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 23. lipnja 2014. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

D N E V N I    R E D 

1.     Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu. (materijal u prilogu)

2.     Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

3.     Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

4.     Donošenje Odluke o I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

5.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

6.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

8.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

9.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. (materijal u prilogu)

10.  Donošenje Odluke o zajedničkom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11.  a) Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na području naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

12.  a) Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu).

b) Mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)

14.  Donošenje Odluke o izboru ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2014. godini. (materijal u prilogu)

16.  Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

17.  Izvješće o poslovanju „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o. Prelog u 2013. godini. (materijal u prilogu)

18.  Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2013. godini. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika;

-       aktualnih 30 minuta.

 

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:
Goran Gotal, dipl. iur. v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr