SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Odluke sjednice Gradskog vijeća 

Odluke 6. Sjednice Gradskog vijeća

04.04.2014

Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2013). (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

Odluka o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. (materijal u prilogu)

Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

Odluka o izgradnji kompostane. (materijal u prilogu)

Odluka o sklapanju Aneksa I. Sporazumu o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom. (materijal u prilogu)

Akt o izmjeni Akta o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

Odluka o povjeravanju poslova trgovačkom društvu MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu).

Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o izmjeni Odluke o tržnom redu. (materijal u prilogu)

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone u Draškovcu.

Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)

Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine na području Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr